“Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden.”

Minister-president Mark Rutte 15 januari 2021

Subsidie als beleidsinstrument 

Gemeenten en provincies maken veelvuldig gebruik van subsidies om beleidsdoelstellingen te halen. In de praktijk worden veel subsidieregelingen verlengd zonder bestuurlijke heroverweging. Dit levert (onnodig) veel administratieve lasten op bij zowel de subsidieverstrekker als de ontvanger. 

Dat kan al snel anders! Vraag vandaag nog een Quick Scan aan!

Participatie 

 

Met de komst van de Omgevingswet zal participatie (nog) meer een centrale plaats innemen binnen ruimtelijke besluitvorming. Participatietrajecten leiden vaak tot een ‘voorspelbare teleurstelling’ voor de betrokken professionals, belanghebbenden en bewoners. Participatiebeleid ontwikkelen betekent experimenteren maar ook van elkaar leren. Lees de blogs over de Omgevingsvisie van Amsterdam of maak een afspraak!

Is beleid doelmatig en rechtmatig?

Bureau Lokaal helpt gemeenten en beleidsmedewerkers met:

  • Beleidsevaluaties 
  • Juridische verkenningen
  • Impactanalyses

Evalueren is altijd maatwerk waarbij hoe er geëvalueerd wordt afhangt van wat er geëvalueerd wordt. Bureau Lokaal maakt gebruik van door rekenkamers ontwikkelde modellen en wetenschappelijk verantwoorde methodes.

Artikel 213a Gemeentewet

Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.

Bureau Lokaal helpt bij het opzetten van deze periodieke onderzoeken. Neem contact op!

Bureau LOkaal werkt

De drijvende kracht achter Bureau Lokaal is Laurent Staartjes. Hij heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en het geven van heldere adviezen. 

Laurent weet dat er tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren in de weg kunnen staan. Hoe beleid op papier in de praktijk anders kan uitpakken. Hoe politieke processen lopen. Met zijn open blik bekijkt hij vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken zonder de belanrijkste prioriteiten uit het oog te verliezen. Zijn scherpe en constructieve blik voorkomt conflicten en zorgt voor gedragen besluiten.

Stuur een bericht om in contact te komen!